Sven Jonasson och Gamla Elfsborgares Minnesfond
Till minne av Sven Jonasson har Minnesfonden bildats och ett grundbelopp av influtna medel i samband med Sven Jonassons bortgång ställts till förfogande för stipendier till inom IF Elfsborg verksamma personer som visat sig besitta goda ledareegenskaper och bör ha goda förutsättningar att även framledes verka för fysisk och etisk fostran av ungdom. Även aktiva spelare, som bedöms ha utvecklingsmöjligheter kan erhålla stipendium. Ytterligare medel inflyter till fonden efter avlidna medlemmars önskemål vilket bidrar till en god grund för fortsatt stipendieutdelning.

Det årliga stipendiet överlämnas till stipendiaten/stipendiaterna i samband med IF Elfsborgs årsmöte eller offentligt idrottsarrangemang i IF Elfsborgs regi. Tillsammans med stipendiet erhåller stipendiaten/stipendiaterna ett minnesdiplom.

Stöd Sven Jonasson och Gamla Elfsborgares Minnesfond genom att sätta in pengar på Bankgirokonto 415-7251